NOTIFICACIÓN

De conformidade co procedemento de notificación acordado na reunión da Xunta de Goberno do 13 de setembro de 2017, xúntase unha notificación ao interesado (D. José Luis Vérez Fraguela) do trámite de audiencia.
Notificación